Porady

MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH

 

 

1. Sprawdzenie parametrów technicznych konstrukcji

 • – należy sprawdzić geometrię konstrukcji przewidzianej do obudowy. Odchyłki montażowe konstrukcji nie powinny przekraczać wartości określonych w    normie PN-B-06200:2002/Ap1:2005 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”

 • – spadek dachu jest kształtowany przez konstrukcję i nie może być mniejszy niż: 5% (α=2.86º) – dla płyt ciągłych bez łączeń na długości oraz dla połaci  bez świetlików dachowych 7% (α=4.00º) – dla płyt łączonych na długości lub dla połaci ze świetlikami dachowymi

 • – rozstaw podpór powinien być zgodny z projektem oraz z tabelami obciążeń dopuszczalnych

 • – powierzchnie styku płyt z podporami powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie.

 

 

2. Podstawowe czynności przed montażem

 • – folię ochronną z okładzin wewnętrznych należy zdjąć przed montażem płyt, natomiast z okładzin zewnętrznych po montażu, nie później jednak niż w dwa miesiące po wyprodukowaniu płyt

 • – w przypadku płyt dachowych łączonych na długości, przed przystąpieniem do montażu, należy dokładnie usunąć izolację, na długości równej głębokości podcięcia

 • – przed montażem płyt, miejsca ich styku z konstrukcją można okleić taśmą samoprzylepną w celu ochrony okładziny wewnętrznej płyty przed zadrapaniem

 • – nie należy prowadzić prac montażowych: – podczas opadów atmosferycznych – gdy prędkość wiatru przekracza 7 m/s – przy ograniczonej widoczności (zmrok, gęsta mgła)

 • – w czasie montażu płyt należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: – stosowania siatek ochronnych podczas montażu płyt dachowych – stosowania rusztowań z siatkami przechwytującymi w dole połaci   i na szczytach – stosowania rusztowań lub platform roboczych podczas montażu płyt ściennych

 • – w przypadku ścian wewnętrznych, ze względu na możliwe niewielkie różnice w kolorach okładziny po stronie zewnętrznej i wewnętrznej, należy unikać łączenia tych stron na jednej powierzchni  

 

 

3. Kolejność i kierunek montażu płyt

 • – montaż płyt dachowych należy rozpocząć od krawędzi dachu i układać w kierunku przeciwnym do kierunku najczęściej wiejących wiatrów. Takie ułożenie płyt stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem ulewnego deszczu pod styki płyt

 • – styk podłużny płyt dachowych o spadku 5% ≤ a ≤ 8% powinien być uszczelniony samoprzylepną taśmą uszczelniającą

 • – styk poprzeczny płyt łączonych na długości powinien być uszczelniony w dwóch rzędach samoprzylepną taśmą uszczelniającą

 • – w przypadku płyt dachowych łączonych na długości, głębokość podcięcia izolacji (p) powinna wynosić: 200 mm < p < 300 mm

 • – montaż płyt ściennych układanych poziomo należy rozpocząć od dolnej krawędzi budynku i układać w kierunku od podwaliny do okapu

 • – montaż płyt ściennych układanych pionowo należy rozpocząć od krawędzi budynku i układać w kierunku przeciwnym do kierunku najczęściej wiejących wiatrów

 • – należy zwrócić uwagę na prawidłowe dociśnięcie płyt do siebie, co jest podstawowym warunkiem zachowania szczelności w złączach

 • – w czasie montażu płyt należy na bieżąco kontrolować, czy są one ułożone pod kątem prostym względem siebie oraz względem konstrukcji

 

 

4. Wytyczne dotyczące mocowania płyt

 • – płyty warstwowe powinny być mocowane do konstrukcji nośnej za pomocą łączników zalecanych przez AMAN

 • – należy zwrócić uwagę na prawidłowe dokręcenie wkrętów

 • – płyty dachowe należy montować tylko przez karb górny, stosując wkręty zalecane przez firmę AMAN.

 • – mocowanie płyt do konstrukcji między górnymi karbami (w płaszczyźnie odprowadzającej wodę) ze względu ryzyko wystąpienia nieszczelności jest niedozwolone

 • – płyty ścienne z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym zamkiem, należy mocować do konstrukcji za pomocą wkrętów samowiercących

 • – do mocowania wkrętów należy używać wkrętarek wyposażonych w sprzęgło, głowice do prowadzenia długich wkrętów oraz ogranicznik głębokości osadzania

 • – opiłki metalu powstałe w trakcie mocowania wkrętów należy usuwać na bieżąco w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych powłoki płyt

 • – minimalne szerokości podpór w miejscu styku z płytami powinny wynosić odpowiednio: 80 mm dla podpór pod łączeniem płyt, 60 mm dla podpór pośrednich, 40 mm dla podpór skrajnych

 • – odległość wkręta od krańca podpory nie powinna być mniejsza niż 15 mm

 • – standardowo płyty mocowane są dwoma wkrętami w strefie normalnej oraz trzema wkrętami w strefie krawędziowej.

 

 

5. Cięcie płyt i obróbek blacharskich

 • – do cięcia płyt używać należy wyłącznie pilarek o drobno- zębnych brzeszczotach. , zabrania się używania urządzeń szybkoobrotowych takich jak np. szlifierka kątowa.

 • – do cięcia obróbek blacharskich używać należy wyłącznie nożyc ręcznych

 • – powstałe na skutek cięcia opiłki metalu należy natychmiast usunąć w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych.

 • – wszystkie uszkodzenia lakieru blach okładzinowych oraz obróbek blacharskich powstałe w trakcie montażu i cięcia należy zabezpieczyć farbą zaprawową

 • – zakłady na połączeniach obróbek nie powinny być mniejsze niż 15 cm dla obróbek zewnętrznych oraz 5 cm dla obróbek wewnętrznych

 

 • *. www.izopanel.pl